Stockholms Fiskmarknad

Chris

Landshövdingen har ordet

Förslag: Skapa en fiskmarknad för huvudstadsregionen.

Länsstyrelsen i Stockholms län har arbetat i två år med att undersöka möjligheterna för en regional fiskmarknad i huvudstadsregionen.

Allt verkar stämma: tillgången är god, efterfrågan är stor, transporterna blir kortare, kvaliteten högre och fisket mera hållbart.

I dag lanserar vi därför förslaget ”Stockholms Fiskmarknad” – där regionalt fångad fisk får säljas.

Den globala fiskkonsumtionen har nått nya rekordnivåer och uppgår i genomsnitt till nästan 17 kilo per person och år. Det är bra att människor äter fisk men enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO håller världshaven på att bli utfiskade med oroväckande hastighet.

Samtidigt har vi, här i vår direkta närhet, en såväl hållbar som underutnyttjad fiskeresurs: det kustnära fisket i Stockholmsregionen med omnejd.

Fiskare i Stockholms län och angränsande regioner har i dag alldeles för svårt att sälja sina fångster till ett pris som gör det mödan värt att lägga ut garnen. Ett problem är den dåligt fungerande marknaden i Sverige, där gös från Mälaren eller torsk från Stockholms skärgård kan vara upp till en vecka gammal när den hamnar på våra tallrikar därför att den först måste åka lastbil tur och retur Göteborg för att säljas på auktion.

Långa transporter ger såklart sämre kvalitet i konsumentledet och lägre marginaler för yrkesfiskare norr om Götaland. En effekt är att bra matfisk av olika slag inte fiskas i vår region – TROTS att det finns en efterfrågan på dem. Det motverkar också utvecklingen mot närproducerade livsmedel, liksom livskraften hos fisket och andra näringar i skärgården och Mälaren.

För två år sedan inledde därför Länsstyrelsen arbetet med att analysera förutsättningarna för att öka tillgängligheten på regionalt fångad fisk. Arbetet har gjorts inom ramen för regeringens satsning på ”Sverige – det nya matlandet”.

Vi har utgått från en 25-milsradie runt Stockholm, och mottagandet från yrkesfisket har varit över förväntan. Det finns i dag ett 80-tal fiskare i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Västmanlands, Örebro, Uppsala, Gotlands och Gävleborgs län som är villiga att leverera cirka 800 ton per år (vilket är en bråkdel av de 31 000 ton som Stockholmarna konsumerar i dag).

Kartläggningen presenteras i dag för landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Med utgångspunkt från den föreslår Länsstyrelsen att en marknadsplast för noggrant ursprungsmärkt, regionalt fångad fisk skapas: ”Stockholms Fiskmarknad”. Den kan bli en plats där fiske och konsumenter kan mötas, vilket bör kunna stärka förutsättningarna för ett konsumentdrivet, småskaligt fiske med ökad lönsamhet. Den fysiska marknadsplatsen, kanske med restauranger i lokalerna, kan dessutom bli en attraktion i sig.

Den närhet som en marknad skulle skapa mellan fisket och konsumenterna underlättar spårbarheten, liksom möjligheterna till information om fisk som livsmedel och Livsmedelsverkets kostråd gällande dioxiner.

Vi ser inte detta som den enda lösningen på de strukturella problemen inom fiskerinäringen, men vi är övertygade om att det kan bidra till ett mer hållbart fiske. Vi ser det också som en avgörande faktor för att bevara det småskaliga kustfisket i våra skärgårdar, vilket är en del av de nationella miljömålen.

Varken regeringen eller Länsstyrelsen kan starta marknaden, det måste marknadskrafterna själva göra. Vi har pratat med ett betydande antal representanter för såväl fisket som andra delar av samhället, och en förening med syfte att föra arbetet vidare har skapats av intresserade aktörer. Möjligheterna är stora, hindren är små, och vi är övertygade om att ”Stockholms fiskmarknad” har potentialen att bli något riktigt bra.

Chris Heister, landshövding i Stockholms län
Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Stockholms län